AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA ARDENNERHÄSTENS

STOREGLEMENTE 2011

Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar antaget av AFSA  20101124)

 

Innehållsförteckning:

1. Allmänt.

2. Syfte med avelsvärdering.

3. Avelsvärdering av ston.

3.1 Krav för deltagande

3.2 Individprövning av ston.

3.2.1 Härstamning.

 3.2.2 Prestationer.

3.2.3  Exteriör.

3.2.4 Hälsotillstånd.

3.3 Avkommeprövning.

3.4 Avelsvärderingsbevis och avelsvärderingsbeslut.

4. Bedömning av hästar.

4.1 Krav för deltagande.

4.2 Bedömningar.

5. Avelsvärderingsberättigade hästar.

6. Avelsvärderingsklasser.

7. Dispensansökan.

8. Överklagan av avelsvärderingsbeslut.

9. Jäv.

10. Regler för officiella utställningar och andra arrangemang, vars resultat skall tillgodoräknas vid      avelsvärdering.

10.1 Utställning eller annat arrangemang.

10.2 Propositioner.

10.3 Klasser.

10.4 Bedömning.

10.5 Resultatredovisning.

11. Regler för sommarens avelsvärdering.

11.1 Allmänna bestämmelser.

11.2 Visningsberättigade hästar.

11.3 Bedömning.

11.4 Bedömning av äldre ston.

11.5 Tidigare godkända hingstar.

11.6 Mätning.

11.7 Prestationer.

11.8 Underkänt prestationsprov.

11.9 Kvalitetsklasser.

11.10 Belöningar till unghästar.

11.11 Ombedömning av häst.

11.12 Avvisning från visningsplats.

11.13 Organisation och ansvarsområden.

11.13.1 Avelsvärderingsdomare.

11.13.2 Hästägaren – anmälaren.

 

 

 

 

 

 

 

1   ALLMÄNT

Avelföreningen för Svenska Ardennerhästen (AFSA) utfärdar med utgångspunkt från Plan- och Riktlinjer reglemente rörande avelsvärdering och bedömning av ardennerhästar i Sverige.

2   SYFTET MED AVELSVÄRDERING OCH BEDÖMNING

Syftet med avelsvärdering och bedömning är att främja kvalité och utveckling av svensk ardenneravel samt att förebygga ärftliga sjukdomar hos djur. Avelsvärdering genomförs med hjälp av härstamningsvärdering, individbedömning och avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av ston och unghästar satt i relation till uppsatta produktions- och avelsmål, samt ger möjlighet till avelsrådgivning.  Resultat från bedömning skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hästsektorn.

3   AVELSVÄRDERING AV STON

Avelsvärdering utförs av avelsvärderingsnämnderna för ston. Ledamöterna skall ha goda kunskaper om avelsvärdering och rasen Ardenner. Avelsvärdering skall ske på ordinarie avelsvärderingsplats och bör kunna göras på olika ställen i landet, gärna i samarbete med annan organisation.

3.1 Krav för deltagande

Avelsvärdering av ston är öppen för alla ston införda eller berättigande till införande i Grundstambok I.

3.2 Individprövning av ston

Individprövning av ston omfattar härstamning, exteriör, hälsotillstånd och i förekommande fall prestationer.

3.2.1 Härstamning

Härstamningsbedömning skall utföras på basis av all tillgänglig officiell information om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras avkommor. Ston utan känd härstamning eller tillräckligt långt verifierad härstamning kan ej tilldelas individ eller avkommeklass.

3.2.2 Exteriör

Sker enligt punkt 4 i detta reglemente.

3.2.3  Prestationer

En hästs sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella tävlingar , varvid hänsyn skall tas till ålder och användningsområde. Endast officiella resultat får ingå i bedömningen..Lista på verifierade meriter skall bifogas anmälan till avelsvärdering för ston.

3.2.4 Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillstånd skall omfatta allmän sundhet. Vid misstanke om smittsam sjukdom, dålig hållbarhet eller ärftlig defekt kan hästen remitteras till veterinär. Alla avelsdjur skall kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i 3§ Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS  2009:28) om djurskyddskrav vid avelsarbete. Vid misstanke om nedärvning av defekter skall avelsvärderingsnämnden före beslut remittera ärendet till AFSA. För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning krävas. Denna bedömning enligt punkt 4 eller genom veterinärintyg. Vid misstanke om man och svansskorv skall detta rapporteras till AFSA och noteras i protokollet. Ett veterinärintyg ska uppvisas inom en månad för klargörande om stoet är fritt från denna åkomma.

Importerat sto eller sto som varit i avel och/eller betäckts  utomlands skall CEM-testas innan den förs till i Sverige  verksam hingst för avel.

3.3 Avkommeprövning

I de fall avkommor finns skall dessa vägas in i avelsvärderingen. Endast officiella resultat skall räknas. Tävlingar och prov arrangerade av föreningar anslutna till AFSA eller JUF är  officiella där ardenner accepteras som fullvärdig deltagare. Även andra organisationers tävlingar kan vara officiella. Även motsvarande internationella meriter kan tillgodoräknas.

3.4 Avelsvärderingsbevis och avelsvärderingsbeslut

Ett avelsvärderingsbevis skall utfärdas av avelsvärderingsnämnden och innehålla följande uppgifter:

-          Identitetsnummer

-          Namn

-          Ras

-          Härstamning

-          Signalement

-          Uppfödare

-          Nuvarande ägare

-          Resultat av exteriörbedömning

-          Mått i förekommande fall

-          Prestationer i förekommande fall

-          Hälsotillstånd

-          Nedärvning av defekter i förekommande fall

-          Resultat av avkommebedömning i förekommande fall

-          Sammanfattande avelsvärde – kvalitétsklass

Beviset skall även innehålla uppgifter om utfärdare och plats och datum för beslut samt motivering av resultat. Ett skriftligt beslut med resultat från individbedömningen och/eller avkommeprövningen samt avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd stoägare omgående efter fattat beslut. Beslut skall innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked om hur överklagande till AFSAs besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om avelsvärdering fattats. En kopia av avelsvärderingsbeslutet skall arkiveras hos AFSA.

4.   BEDÖMNING AV HÄSTAR

4.1 Krav för deltagande

Visning av hästar för bedömning av exteriör och hälsotillstånd är öppen för hästar som är registrerade hos AFSA. Häst skall anmälas och visas vid sommarprem/avelsvärdering.

4.2 Bedömningar

Hästens exteriör och rörelser skall bedömas och beskrivas i förhållande till hästens ålder, avelsmål och användningsområde för rasen samt rasstandard. Bedömningen skall omfatta följande moment:

-          Rastyp

-          Huvud hals och bål

-          Extremiteter

-          Rörelser

Hästens identitet skall kontrolleras. I samband med exteriörbedömningen skall en bedömning av hälsotillståndet göras  avseende  allmän sundhet. Vid misstanke om defekt skall detta rapporteras till AFSA. Ett protokoll där genomförda bedömningar antecknas skall finnas för varje häst. Särskilt utmärkande egenskaper, både positiva och negativa skall anges i protokollet. Protokollet skall undertecknas av domaren samt innehålla dennes namn i klartext.

 Visning på avelsvärdering får endast ske en gång per år. Officiell utställning sanktionerad av AFSA är avelsvärderingsgrundande.

5   AVELSVÄRDERINGSBERÄTTIGADE ARDENNERHÄSTAR

För avelsvärdering krävs att hästen har 4 generationer godkända hingstar och 3 generationer kända och verifierade individer på mödernesidan (Grundstambok I) och bör vara chipsmärkta. För hästar födda 2006 och senare är chipsmärkning obligatorisk. Föl med betäckningrapport  som är berättigade till införande i Grundstambok I kan avelsvärderas vid moderns sida.

Färger: Brun, svartbrun, svart, fux, silverbrun (tidigare läderfux), silversvart (tidigare läderfux) samt skimmelvarianter på dessa färger (såväl  avblekbar som konstantskimmel).

Mått: Icke stamboksfört sto 3 år och äldre skall mätas i avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Ston som mäter under 150 cm och över 165 cm i mankhöjd kan ej erhålla högre typpoäng än 7.

6   AVELSVÄRDEKLASSER

Exteriöra besiktningar som utgör underlag för avelsvärderingsnämnds beslut skall ske vid ordinarie avelsvärdering för ston. Sto med misstänkt man och/eller  svansskorv som ej friskförklarats genom veterinärintyg ej äldre än en månad från avelsvärderingstillfället,  kan inte  erhålla högre avelsvärdeklass än B. Ett avelssto kan tilldelas avelsvärdesklass vid lägst tre års ålder. Avelsvärdeklasserna  B  och AB baseras normalt på stoets egna meriter. Normalt är avelsvärdeklasserna  A Elit och Superelit baserat på avkommornas resultat.

 Utdelning av avelsvärdeklass sker genom ordinarie avelsvärderingsnämnd försorg, på ordinarie avelsvärdering för ston. Avelsvärderade ston tilldelas prisrosett enligt följande:

 

Superelit Blå/Gul

Elit Blå/Gul

A Blå

AB Gul

B Röd

Värdebokstav B

-          Stoet är lägst 4 år med minst en levande född avkomma som är berättigad till införande i Grundstambok I.

-          Om stoet är högst  10 år skall lägst 30 p exteriört, ingen delpoäng under 5 ha uppnåtts vid bedömningstillfället. Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalité om de ej poängbedöms vid avelsvärderingstillfället.

-          Stoet skall visas med föl av godtagbar kvalité berättigad till införande i Grundstambok I vid sidan, eller ha intyg om sådan avkomma utfärdat av veterinär eller registratur, eller ha intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare avelsvärdering, tävling eller dylikt.

-          Ston som genomfört godkänt körbarhetsintyg erhåller AFSAs körbarhetsintyg.

-          Frivilligt bruksprov kan utföras och skall noteras på protokollet.

Värdebokstav AB

Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla något av följande villkor:

-          erhållit Diplom

-          genomfört kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikts- eller  mästerskapsklass eller vid regional körtävling, samt erhållit lägst 38p exteriört vid tre års ålder.

-          erhållit 42 p exteriört vid utställning eller avelvärdering för två olika domare, vid två olika tillfällen vid lägst tre års ålder.

Värdebokstav A

Stoet skall uppfylla villkoren för värdebokstav B  samt:

-          ha lämnat minst 5 levande födda föl varav minst 4 av god exteriör beskaffenhet .

-          bedömda avkommor skall ha för rasen stamboksberättigad härstamning.

-          stoet skall uppnå minst 70 avkommepoäng.,varav minst två avkommor skall ha minst 20p.

Värdebokstav ELIT

Kan utdelas postumt senast fem år efter stoets död.

Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav A samt:

-ha minst 6 levande födda föl med god exteriör beskaffenhet.

-bedömda avkommor skall ha för rasen  stamboksberättigad härstamning.

- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med minst 30p och två avkommor med 20p, alternativt.

-120p varav minst tre avkommor med minst 30p.

 Värdebokstav SUPERELIT

Kan erhållas postumt senast 5 år efter stoets död.

Stoet skall uppfylla kraven för ELIT samt

-ha lämnat minst 7 avkommor med minst 30 avkommepoäng.

Poängskala – avkommepoäng.

Alla exteriörbedömningsresultat, erhållna på officiell bedömning, är underlag för avelsvärdeklasshöjning. Tillstånd för utställning som är avelsvärderingsgrundande enl. ovan ska sökas hos AFSAs styrelse före den 1 april. Vid poäng beräkning får varje avkomma endast räknas en gång.

10 poäng:

-levande föl.

20 poäng:

-          vara stamboksförd med minst 37 p exteriört.

-          vid lägst 3 års ålder erhållit lägst 38p exteriört.

-          tilldelats godkänt körbarhetsintyg med minst 37 p exteriört.

-          varit placerad i kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst nationell mästerskapsklass.

30 poäng:

-          sto  som erhållit avelsdiplom.

-          AB- eller A-premierat sto

-          godkänd hingst i annat EU-land.

-          varit placerad i kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst nationell mästerskapsklass och erhållit lägst 38p exteriört.

50 poäng:

-          Godkänd hingst

-          ELIT-premierat sto.

 

7   DISPENSANSÖKAN

Avelsvärderingsdomare, hästägare eller regional anordnare har möjlighet att söka dispens från regler enligt detta reglemente. Dispensansökningar skall ställas till AFSAs styrelse. Dispensansökan skall vara kompletterad med de handlingar sökande önskar åberopa samt vara undertecknad av den sökande. Vid behandling av dispensärenden äger AFSA rätt att begära in kompletterande uppgifter. Det åligger AFSA att behandla inkomna dispensärenden skyndsamt.

8   ÖVERKLAGANDE AV AVELSVÄRDERINGSBESLUT

Ett beslut om avelsvärdesklass får överklagas av den som beslutet angår. Ett beslut överklagas skriftligt till AFSA:s  besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och de omständigheter som åberopas till stöd för begäran om ändring. Skrivelsen skall vara AFSA tillhanda inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Inom AFSA remitteras överklagan till berörd domare samt vid behov även för yttrande från veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. Besvärsnämndens beslut skall grunda sig på vad handlingrna innehåller och vad i övrigt framkommit i ärendet. Besvärsnämnden är AFSAs sista beslutande instans i överklagandeärenden. Klagande eller annan berörd  skall underrättas om innehållet i nämndens beslut och om hur detta ev kan överklagas till Statens Jordbruksverk. Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till AFSA  inkomna remissyttranden. Besvärsnämndens beslut kan överklagas hos SJV i de delar som berör Plan & Riktlinjer. I övrigt kan beslut endast överklagas till besvärsnämnden.

9   JÄV

Förvaltningslagen (SFS 1986:223 § 11 och 12) gäller vid avelsvärdering av ston och bedömning av unghästar.  Förvaltningslagens regler beträffande jäv:

” § 11. Den som skall handlägga ett ärende är jävig:

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående.

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

3.om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken.

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

§12 Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Exempelvis föreligger jäv då:

Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn eller syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad.

Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor.

Domare anser sig själv jävig.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.”

10   REGLER FÖR OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR OCH ANDRA ARRANGEMANG, VARS RESULTAT SKALL TILLGODORÄKNAS VID AVELSVÄRDERING

10.1 Utställning eller annat arrangemang

Utställning eller annat arrangemang kan arrangeras av till AFSA ansluten lokalförening eller av annan som sanktioneras av AFSAs  styrelse.  Bedömningen kan utföras av minst en med rasen och gällande svenska regler väl förtrogen svensk rasdomare. Förvaltningslagens regler beträffande jäv gäller för domare. Anmälan om tid, plats, och domare skall göras till AFSAs kansli senast den 1 april, därvid propositioner bifogas. Göres förändring av ursprungliga bestämmelser skall dessa genast anmälas.

10.2 Propositioner

Propositioner skall i god tid före arrangemanget upprättas av arrangören och på lämpligt sätt offentliggöras. De skall ange tid, plats. klasser, huvudansvarig, anmälningsmottagare, anmälningstidens utgång, anmälnings- och ev startavgift och domare.

Berättigad att deltaga  är envar med häst som är registrerad i för rasen godkänd stambok och för vilken finnes klass. Arrangören har rätt att uppställa som villkor att ägaren antingen är medlem i arrangörsföreningen eller erlägger av arrangören fastställd särkild deltagaravgift för icke medlem. Propositionen skall innehålla upplysning att ingen äger rätt att delta i arrangemanget med häst där domare är jävig enligt punkt 9.   

10.3 Klasser

Arrangemanget skall uppdelas i olika klasser med hänsyn till kön och ålder. När häst som icke är införd i Grundstambok I eller på grund av rasvisa bestämmelser icke är berättigad att där införas tillåts deltaga, skall den bedömas i särskild avdelning inom klassen.

10.4 Bedömning

Efter bedömning av varje klass skall de deltagande rangeras, varefter muntlig kritik lämnas med angivande tilldelning av brons, silver eller guld, alternativt placering i klass I II eller III eller andra belöningar samt ev poängsättning. Över bedömningen skall upprättas skriftlig handling, undertecknad av domare och/eller ringsekreterare. Placering som BIS BIR eller RES BIS skall särskilt anges. En kopia av handling skall efter utställningens avslutning eller senast 21 dagar därefter tillställas ägarens eller dennes företrädare.

10.5 Resultatredovisning

Resultatet av utställningen skall av arrangören senast inom 2 månader redovisas till AFSA.

11   REGLER FÖR SOMMARENS AVELSVÄRDERING

11.1 Allmänna bestämmelser

För att avelsvärderingen skall kunna genomföras med kvalité bör densamma genomföras på större utställningsplatser.  Fölbesiktning kan dock genomföras genom gårdsbesök. Bedömning sker i åldersklasser efter rasvisa bestämmelser. Samtliga hästar bör visas i träns, föl, ettåriga ston och ettåriga valacker kan dock visas i grimma. Om det på utställningsplatsen uppstår oklarheter om en hästs identitet och härstamning, bör hästen ändå bedömas, mätas och tillåtas avlägga ev bruksprov. Resultatet från bedömningen får dock inte officiell status förrän oklarheterna skingrats. Avelsvärdering skall ske på ordinarie bedömningsplats.

Genom avtal mellan SH och AFSA genomförs avelsvärdering av ston inom SH:s regi eller av SH delegerad organisation.

 

 

11.2 Bedömning

Bedömningen skall noteras på protokoll och omfattas av  de fem  nedanstående bedömningspunkterna.

-          Typ (rastyp)

-          Huvud, hals bål och kors

-          Extremiteternas samt rörelsernas korrekthet

-          Rörelsemekanik i skritt

-          Rörelsemekanik i trav

Omdömen om hästen skall uttryckas med poäng i skalan 1-10 i varje bedömningsgrupp samt verbalt omdöme. Erhållen placering i gruppen skall noteras på bedömningsprotokollet. Om en visad häst ej kan bedömas vad avser en eller flera bedömningsgrupper åsätts dessa bedömningspunkter poängen 0. Sådan häst skall ej tilldelas någon kvalitétsklass. Häst som erhållit delpoäng under 5 skall tilldelas klassen ”Kasserad”.

11.3 Bedömning av äldre ston

Ston över 10 års ålder poängbedöms normalt inte, utan endast efter särskild överenskommelse mellan domaren och hästägaren eller dennes ombud. Med levande avkomma menas minst nio dygn gammalt föl. Om fölet därefter dött skall veterinärintyg kunna företes om att fölet varit för sin ålder normalt utvecklat och av godtagbar kvalité.

11.4 Tidigare godkända hingstar

Äldre godkända ardennerhingstar får visas vid sommarens avelsvärdering för kontroll av allmän sundhet. Omdömet skall vara antingen ”Utan anmärkning” på 2 år eller ”Hänvisas till central hingstpremiering”. Vid mindre anmärkning på sundhet kan omdömet vara UA på 1 år.

 

11.5 Mätning

Mätning av mankhöjd och skena skall utföras på samtliga treåriga hästar. Ston som för första gången tilldelas avelsvärderingsklass skall mätas avseende mankhöjd, bröstomfång samt skenbensomfång.

11.6 Prestationer

Prestationsprov skall  bestå av körprov. Provet skall normalt sett avläggas på avelsvärderingsplatsen. Domaren äger rätt att vid avelsvärderingen delegera besiktning av körprovet  till annan lämplig person.

Körprov skall avläggas i enbetsanspänning.  Hästen skall vara betslad med tränsbett, stångbett får användas. Släpa kärra eller vagn får användas. Anspänning skall ske med högst en medhjälpare. Hästen skall köras i skritt och trav (om redskapet så medger) i båda varven samt göras halt och vändningar efter besiktningsmannens anvisningar. Minsta körsträcka är 100 meter.

Hästen får under provet inte visa tecken på dåligt lynne eller olater. Häst som visar påtaglig olydnad eller inte kan köras enligt anvisningarna  godkännes ej. Endast en häst bör vara inne på banan under provet, föl får dock medfölja modern.

11.7 Kvaliétsklasser

Kvalitetsklasser tilldelas föl och unghästar införda i grundstambok på grundval av individbedömning och är Klass I, Klass II och Klass III. Rosett utdelas i samband med det muntliga omdömet enligt följande:
 Klass I 38-50p blå

Klass II 35-37p gul

Klass III 30-34p röd

Kasserad -29p

11.8 Belöningar till unghästar

Diplom tilldelas sto som vid tre års ålder erhållit minst 40 p exteriört, ingen delpoäng under 7 och ingen misstanke alternativt friförklarad i avseende man och/eller svansskorv.

 

11.9 Ombedömning av häst

Ombedömning av häst kan inte ske under samma år. Då häst bedömts på mer än en avelsvärdering undersamma år, utan att tidigare bedömningsresultet överklagats och överklagan bifallits av besvärsnämnden gäller endast den bedömning som gjordes vid det första tillfället.

 

11.10 Avvisning från visningsplats

Underlåter hästägare eller dennes ombud att iakttaga de föreskrifter som meddelats på utställningsplatsen. eller häst bedöms som farlig för den allmänna säkerheten äger domaren rätt att avvisa den aktuella hästen eller kusken från avelsvärderingen. Domare äger även rätt att beordra om byte av visare av häst om visning är förenad med säkerhetsrisk eller är allmänt oskickligt utförd. Häst som avvisats från avelsvärderingen äger dock rätt att anmälas till och visas vid annan avelsvärdering. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej för avvisad häst.

 

11.11 ORGANISATION OCH ANSVARSOMRÅDEN

11.11.1 Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen

-ansvarar för att erforderliga regler finns för avelsvärdering.

- utser domare i december året före i samarbete med ev anlitad anordnare.

- tillhandahåller och rekvirerar skådepenningar och prisrosetter för kvalitétsgradering av unghästar och ston.

- ansvarar för att gällande försäkringsskydd finns vid samtliga tillfällen då av AFSA fastställd godkänd avelsvärdering genomförs.

-beslut om eventuella ändringar av storeglementet fattas av AFSAs styrelse senast på decembermötet inför kommande år.

11.12.2 Avelsvärderingsdomaren

- skall vara auktoriserad för ardenner. En domare bör bara bedöma 70 hästar per dag, så fler domare kan vara aktuella under samma avelsvärdering.

- förbereder avelsvärderingen tillsammans med AFSA, genom härstamningskontroll och övriga uppgifter som är intressanta för avelsvärderingens genomförande.

- kontrollerar identitet, identitetshandlingar och signalement på anmälda hästar samt noterar och rapporterar ev avvikelser. Korrigering skall dateras och undertecknas och därefter tillsammans med orginalhandling insändas till AFSA.

-utför och ansvarar för bedömningen och delar ut belöningar.

- svarar för att undertecknat diplom delas ut till berörda hästägare i samverkan med lokal anordnare.

- tilldelas avelsvärdeklass till de hästar som avelsvärderats.

- undertecknar bedömningsprotokollen samt tillser att hästägaren eller dennes ombud erhåller protokoll.

- redovisar bedömningsresultat muntligt, samt rangerar vid behov visade hästar.

- avger begärda yttranden till AFSA.

-står till förfogande för avelsrådgivning samt råd om skötsel och utbildning av hästen.

 

 

11.12.3 Hästägaren – anmälaren

-svarar för att anmälan på anvisad blankett och övriga erforderliga bestyrkta meriter är riktiga och har  skickats in vid den tidpunkt som skall gälla som sista anmälningsdag. Därefter har anordnaren rätt att avvisa anmälningen eller betrakta den som efteranmälning. Samtliga för avelsvärderingens genomförande  erforderliga uppgifter skall vara korrekt och tydligt ifyllda. Det ankommer på hästägaren/anmälaren att ange en komplett avkommeförteckning  inklusive avkommans meriter i samband med anmälan för införande i riksstambok eller höjning av avelsvärdeklass. Meriter skall vara styrkta. Har felaktiga uppgifter  lämnats om en hästs identitet, härstamning eller annat av betydelse för hästens bedömning, är resultatet ogiltigt.

- skall erlägga anmälningsavgift senast  på den dag som angivits som sista anmälningsdag. Vid efteranmälan bör utgå dubbel anmälningsavgift. Har avgift inte erlagts vid bedömningstillfället skall ingen bedömning ske. Uteblivande från avelsvärdering ger inte ägaren rätt att återfå hela eller del av den inbetalda avgiften.

- överlämnar på bedömningsplatsen före avlastning hästägarförsäkran till anordnaren.

- skall vid anmodan på bedömningsplatsen kunna uppvisa hästpass eller annan identitetshandling i original eller betäckningsrapport för föl, rörande hästens identitet och härstamning.

- ansvarar för att alla hingstar ett år och äldre visas i träns av person över 16 år.

- skall utan anmaning anmäla till domaren om hästen har dolda fel eller sjukdomar.

- skall följa de anvisningar som meddelats för avelsvärderingen.

- har skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler som utfärdats av SJV och avelsorganisationen för att  reglera avelsvärdering av ston och bedömning av unghästar.

- kan ej ställa ekonomiska anspråk på AFSA  eller anordnare föranledda av resultat vid avelsvärdering eller ev felaktigheter i dessa.