AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA ARDENNERHÄSTEN HINGSTREGLEMENTE 2011.

AFSA:s Reglemente för hingstar i avel.

1.                   Allmänt

2.                   Syftet med avelsvärdering av hingstar och hästkontroll

3.                   Avelsvärdering av hingstar

3.1                 Krav för avelsvärdering

3.2                 Individprövning

3.2.1              Identitet

3.2.2              Härstamning

3.2.3              Exteriör

3.2.4              Prestationer-bruksprov

3.2.5              Hälsotillstånd

3.2.6              Dopingregler

3.3                 Avkommeprövning

3.4                 Metoder m.m. för fastställande av avelsvärde

3.5                 Avelsvärderingsnämndens beslut

3.6                 Avelsvärderingsbevis

4.                   Krav för att hingst skall få användas i avel.

4.1                 Språngrullehantering         

5.                   Avelsvärderingsnämnd

5.1                 Sammansättning

5.2                 Arbetsuppgifter

6.                   Avelsvärderingstillfällen

6.1                 Ordinarie avelsvärdering

6.2                 Sundhetskontroll i samband med sommarens avelsvärdering för ston.

 

7.                   Särskild fruktbarhetskontroll

8.                   Redovisning av resultat

9.                   Dispens från gällande regler

10.                 Överklagan av avelsvärderingsbeslut

11.                 Ansvar för lämnade uppgifter

12.                 Underrättelse om beslut

13.                 Jäv

14.                 Hingstägarens skyldigheter och rättigheter

15.                 Defektlista

1. ALLMÄNNT

AFSA utfärdar reglemente rörande avelsvärdering i Sverige för ardennerhingstar.

Hingst kan tidigast vid 3 års ålder visas vid avelvärdering för ardennerhästar. Hingstar fyra år och äldre skall genomföra godkänt bruksprov för att tilldelas kvalitetsklass. Visning  får endast ske en gång per år.

Ändringar i hingstreglemente kan ändras av AFSA:s styrelse endast en gång årligen, senast på styrelsens decembermöte.

2. SYFTET MED AVELSVÄRDERING OCH HÄSTKONTROLL

Avelsvärdering av hingstar syftar till att främja kvalitet och utveckling i svensk ardenneravel. Den genomförs med hjälp av individprövning, fruktsamhetskontroll och avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av hingstar i relation till uppsatta produktions- och avelsmål. Resultatet från avelsvärdering skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hästsektorn.

 3. AVELSVÄRDERING AV HINGSTAR

3.1 Krav för avelsvärdering

En ardennerhingst 3 år och äldre, som är avsedd för avel med ardennerhäst kan avelsvärderas enligt dessa regler under förutsättning att hingstens identitet är fastställd på sätt som framgår av Statens Jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2010:61 ) om hästdjur som används i avel och om identifiering av hästdjur, samt med godkänd härstamning registrerad hos AFSA. Hingsten skall vara anmäld till avelsvärdering enligt arrangörens anvisningar.

 

3.2 Individprövning

3.2.1 Identitet

Vid identitetsbedömning skall hingstens identitet kontrolleras mot åberopad identitetshandling/pass. Om tveksamhet föreligger om en hingsts identitet skall nämnden föranstalta om DNA-undersökning även om sådan tidigare utförts.

3.2.2 Härstamning

Ardennerhingst skall vara införd i Grundstambok I med 4 godkända generationer. Hingstens far och mor skall vara införda i Riksstamboken. Ardennerhingst skall vara chipsmärkt. 

Härstamningsbedömning skall utföras på basis av all tillgänglig officiell information om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras avkommeprövningsresultat.

3.2.3 Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört. För hingst som är under prövning görs förnyad bedömning vid varje tillfälle, och hingst som inte utvecklats så att han fortfarande uppfyller kraven kan tas ur avel. Hingsten skall vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Mätning skall ske av samtliga hingstar som visas för individbedömning. Hingsten skall även visas på hårt underlag i skritt och trav.

Hingstens konstitution och rörelser skall bedömas och beskrivas i förhållande till ålder, avelsmål och användningsområde enligt den för ardennerhäst fastställda rasbeskrivningen. 

Hingst som mäter under 153 cm i mankhöjd eller över 165 cm skall ej erhålla högre typbetyg än 7.

Exteriör bedöms enligt följande:

Typ

Huvud, hals och bål

Extremiteter

Skritt

Trav

 Poäng tilldelas i skalan 1-10 på varje punkt.

Färger: Tillåtna färger är brun, fux, svart, silverbrun, silversvart, svartbrun samt skimmel på dessa färger(såväl avblekbar som konstant skimmel).

 

3.2.4 Prestationer-bruksprov

Hingst fyra år och äldre ska genomför bruksprov för att tilldelas kvaliteklass. Hingst kan genomföra bruksprov tidigast  från tre års ålder. Bruksprovet föregås av spannkontroll. Bedömningen poängsätts enligt 10-gradig skala. Avkommeprövad hingst kan undantas från bruksprovskravet. Veterinärkontroll ska vara genomförd innan hingsten gör sitt bruksprov.

En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella tävlingar eller en kombination här av, varvid hänsyn tas till hingstens ålder. Endast resultat från officiella tävlingar och prov får ingå i bedömningen.

Bruksprov skall omfatta följande moment som bedöms enligt skala 1-10 på varje punkt:

Anspänning och frånspänning (en medhjälpare ska anlitas)

Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning

Halter

Ryggning (baksele rekommenderas)

Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett ordinärt lass. Vagn och lass skall tillsammans väga ca900 kg, dock skall lasset anpassas efter underlag och terräng. Hingsten skall köras efter domarens anvisningar. Den skall göra halt och förbli stillastående i 10 sek och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till anspänning får ej pågå mer än 10 min. Om anspänning misslyckas kan ett nytt försök ske senare samma dag i samråd med bruksprovsdomaren. För godkänt prov krävs en genomsnittspoäng på minst 5 och varje enskilt delmoment med undantag av ryggningen skall poängen vara lägst 5.

Bruksprov kan ersättas med tävlingsresultat. Hingst som genomfört officiell körtävling med godkänt resultat i lägst debutantklass i distans, skogs- eller brukskörning behöver ej utföra bruksprovet. Med godkänt resultat avses att ekipaget genomfört tävlingen och ej varit utesluten i något moment. Stångbett får användas.

 

 

3.2.5 Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet skall omfatta:

Allmän sundhet

Hållbarhet i förhållande till ålder och användning

Frihet från ärftliga defekter

Hingsten får inte ha man och svansskorv

Förbenat hovbrosk utgör ej kassationsorsak

Alla hingstar skall kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i 3§ Djurskyddsmyndighetens föreskrift (DFS 2004:22) om djurskyddskrav vid avelsarbete. För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning krävas. Ett protokoll för genomförd kontroll och bedömning skall nedtecknas och finnas för varje hingst. Hälsobedömningen ska ske varje gång hingsten individbedöms. Om ledamot i avelsvärderingsnämnden kräver det, skall ytterligare undersökning avseende hälsotillstånd genomföras, innan avelsvärderingsnämnden avger sitt ställningstagande. Hingst skall vara veterinärt godkänd, man- och svansskorv får ej förekomma. I samband med veterinärens bedömning av hälsotillstånd gör denne även en bedömning av hingstens temperament, som betygsätts med 1-10 poäng.

Importerad ardennerhingst oavsett ålder vid import, eller svenskägd hingst som varit verksam i avel  i annat land skall CEM-testas innan den får användas i svensk avel.

3.2.6 Dopingregler

Hingstar som deltar i avelsvärdering får inte utsättas för doping eller annan otillbörlig årgärd som påverkar hingstens prestationsförmåga eller temperament.  Hingstägare är skyldig att meddela ev behandling eller medicinering inför avelsvärdering. Veterinär ledamot i avelsvärderingsnämnd kan utan föranmälan föranstalta om provtagning för dopinganalys.

 

3.3 Avkommeprövning

Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredställande tillförlitlighet, är avelsvärderingsnämnden skyldig att verkställa en sådan. I normalfallet skall resultat från ett minimiantal av 15 avkommor av lägst 3 års ålder ligga till grund för beräkning av avelsvärdet för en hingst. Avkommeprövning skall genomföras på grundval av avkommornas officiella resultat från något av följande moment:

 Avelsvärderingar

Officiella tävlingar

Utställningar

För att resultat från dessa prövningsmoment skall kunna tillgodoräknas ska dessa vara avelsvärderingsgrundande. Uppgifter om avkommor som exporterats skall så långt som möjligt ingå i bedömningsunderlaget. Detsamma gäller uppgifter om avkommor i utlandet till importerade hingstar, vars resultat dokumenterats av en utlänsk avelsorganisation. För att en bedömning skall tillgodoräknas hingsten, skall prövningstillfället vara godkänt av avelsvärderingsnämnden. I  avkommeprövningen skall ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna är bärare av sådana defekter som anges i 3§ i Djurskyddsmyndighetens föreskrift (DFS 2004:22) om djurskydd vid avelsarbete.

3.4 Metoder m.m. för fastställande av avelsvärde

Ett avelsvärde fastställs normalt första gången hingsten genomgått individprövning. Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredställande tillförlitlighet beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter hand som antalet avkommor med bedömningsbara resultat ökar. Ju större och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall tas till härstamnings- och individprövning. Beräkning av avelsvärde grundar sig på andel avkommor bedömda i viss kvalitetsklass. Där vid skall hänsyn tas till antalet födda föl eller antal betäckta ston. Hingstar som avelsvärderats tilldelas avelsvärdeklass på grundval av individ och/eller avkommeprövning. Avelsvärdeklassen kan tidsbegränsas samt höjas eller sänkas. 

Avelsvärderingsklasser:

Individklass

Tillstånd   tilldelas nygodkända 3-åriga hingstar som erhållit godkänd exteriör och veterinär bedömning. För godkänd exteriör krävs normalt 40p och ingen delpoäng under 7, men i undantagsfall kan hingst godkännas med 38-39p p.g.a särskilda meriter, härstamning eller färg, på förslag av AFSA:s styrelse. 3-årig hingst tilldelas T på ett år.

 tilldelas 4 årig eller äldre hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass Tillstånd samt har fullgjort godkänt bruksprov.

AB   tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G och som dessutom har framstående meriter. Sådana meriter utgöras av exteriöra meriter. Erhållit minst 42 poäng på avelsvärdering eller 2 gånger 42 poäng på utställning med olika auktoriserade domare.

Avkommeklass

B   tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G. Tilldelas hingst som visat normal förärvning och har lämnat 15 bedömda avkommor 3 år och äldre. 

A   tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G och har lämnat 15 bedömda avkommor, införda i Grundstambok I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara väsentligt högre. Antalet godkända söner och kvalitén på dessa skall också vägas in.

ELIT tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G. Hingst som har lämnat 25 bedömda avkommor införda i grundstambok. Frekvensen av avkommor bedömda i klass 1 och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara väsentligt högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas in. Elit kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet.

C  tilldelas hingst som har minst 15 bedömda avkommor, införda i Grundstambok I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston skall relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara lägre. Vid eventuell sänkning till C  går avkommeresultaten före hingstens egna prestationer.

För nygodkännande och höjning av avelsvärdeklass skall hingst visas på avelsvärdering för ardennerhingstar. 

 3.5 Avelsvärderingsnämndens beslut

Avelsvärderingsnämnden kan lämna ett muntligt beslut om resultat av individprövningen eller avkommebedömningen. Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och / eller avkommeprövningen samt avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd hingstägare omgående efter nämndens beslut. Beslutet skall innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked om hur överklagande till AFSA:s besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut om avelsvärdering har fattats. 

 3.6 Avelsvärderingsbevis

Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten när denne genomgått fullständig individprövning eller avkommeprövning. För hingstar som ej genomfört alla moment i avelsvärderingen utfärdas ett protokoll vid påbörjad avelsvärdering. Avelsvärderingsbeviset skall grunda sig på senaste meddelande beslut om avelsvärdering och skall innehålla följande uppgifter om hingsten:

- identitetsnummer

- namn

- ras

- härstamning

- signalement

- uppfödare

- nuvarande ägare

- resultat av exteriörbedömningen

- mått

- prestationer

- hälsotillstånd

- nedärvning av defekter i förekommande fall

- resultat från avkommeprövning i förekommande fall

- sammanfattande avelsvärdeklass

Beviset skall också innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för beslut. Kopior av avelsvärderingsbeviset skall arkiveras hos AFSA:s kansli.

4. KRAV FÖR ATT HINGST SKALL FÅ ANVÄNDAS I AVEL

För att hingst skall få användas i avel krävs:

att hingsten är DNA-testad

att importerade hingstar i Sverige genomgått CEM-test med negativt resultat

att tidigare års betäckningar och fölredovisningar (språngrulla) redovisats

att hingst ej nedärver defekt

att hingstägaren köpt betäckningsblock av SH

För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av SJV: s föreskrifter för semin. Hingst ägaren skall innan första stoet betäckts erlägga licensavgift till AFSA.

För att vara berättigad att lösa licens ska hingst under 16 år sundhetskontrolleras minst vartannat år.

4.2 Språngrullehantering

Hingstens samtliga betäckningar skall redovisas enligt AFSA:s anvisningar, i enlighet med SJVFS 2010:61. Fullständigt ifyllda betäckningsrapporter och språngrullor måste redovisas senast den 30 september årligen till AFSA:s kansli.

 

5. AVELSVÄRDERINGSNÄMND

5.1 Sammansättning

Avelsvärdering av hingstar utförs av en nämnd som utses av AFSA:s styrelse årsvis. Avelsvärderingsnämnden består av minst tre ledamöter, varav en är veterinär. Nämnden är beslutsför med minst tre av ledamöterna ,varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens sammanträde. Nämndens ledamöter skall ha god kunskap om svenska ardennerrasen.

5.2 Arbetsuppgifter

Avelsvärderingsnämnden beräknar avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass. I förekommande fall kan hänsyn tas till speciella faktorer för bevarande av egenskaper såsom färg eller härstamning, varje sådant beslut ska göras i samråd mellan nämn och efter AFSA. Beslut rörande enskilda hingstars bedömningsresultat uppförs på avelsvärderingsbevis eller exteriörbedömningsprotokoll. Nämnden kan ansöka hos AFSA om dispens från gällande bestämmelser då nämnden finner detta särskilt motiverat. Det åligger avelsvärderingsnämnden att gå igenom de anmälda hingstarna med avseende på fertilitet, avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör hingstarnas avelsvärderingsstatus. Avelsvärderingsnämnden kan i fråga om defekt remittera frågan till AFSA:s veterinärmedicinska råd eller genetiska råd och vid behov besluta om avkommeundersökning för ställningstagande.

Avelsvärderingsnämnd kan härutöver vara remissinstans i olika ärenden. Det åligger nämnden att noga följa utvecklingen av ardennerrasen, dess användning och resultat. Nämnden ska sammanträda minst en gång årligen med AFSA,  för genomgång av aktuella frågor.

 6. AVELSVÄRDERINGSTILLFÄLLEN

6.1 Ordinarie avelsvärdering

AFSA ordnar årligen avelsvärdering av alla därtill berättigade hingstar. Till ordinarie avelsvärdering kan i tillämpliga fall även hänföras bruksprov. Till avelsvärdering kan även tidigare avelsvärderade hingstar kallas för prövning.

6.2 Sundhetskontroll i samband med sommarens avelsvärdering för ston

Hingst yngre än 16 år skall för fortsatt licenberättigande under sin avelsverksama livstid visas minst vartannat år, för sundhetskontroll.

Sundhetskontrollen kan förlängas med 1 till 2 år eller rekommenderas till central avelsvärdering. Visning kan ske på: sommarpremiering, ordinarie avelsvärdering för hingstar, riks utställning eller genom att insända ett veterinärintyg, utfärdat mellan den 1 juni – 1 september, till AFSA:s kansli.

7. SÄRSKILT OM FRUKTBARHETSKONTROLL

Enligt punkt 4.1 om språngrullehantering i detta reglemente skall hingstägaren senast den 30 september varje år och för varje hingst redovisa vilka ston som betäckts under året samt resultat av betäckningarna året innan. Sammanställda resultat skall granskas av ASFA samt ordförande och veterinärledamot i avelsvärderingsnämnden. I enlighet med defektlistan föranleder lägre fölprocent än 40 särskild kontroll av språngrulla och beslut om spermaundersökning eller eventuell annan undersökning. Även hingstar med årligen upprepad fölningsprocent under 50 kan föranleda beslut om särskild undersökning eller utredning. Erhållna undersökningsresultat redovisas för avelsvärderingsnämnden i sin helhet, vilken har att fatta beslut om ytterligare åtgärder i form av vidare undersökningar, begränsningar i användandet i avel eller tagande ur avel.

8.  REDOVISNING AV RESULTAT

AFSA skall för officiell publicering av hingstars kvalitetsklasser årligen tillkännage samtliga för avel godkända ardennerhingstar med resultat både vad avser enskilda hingstars avkommeresultat och övergripande rasstatistik.

9. DISPENS FRÅN GÄLLANDE REGLER

Avelsvärderingsnämnden eller hingstägaren kan ansöka om dispens från gällande krav om särskilda skäl föreligger. Över sådan dispensansökan skall alltid avelsvärderingsnämndens och i förekommande fall bruksprovsnämndens ordförande samt AFSA beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om dispens fattas av AFSA:s styrelse.

 

10. ÖVERKLAGAN AV AVELSVÄRDERINGSBESLUT

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas. Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de omständigheter han åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall vara AFSA tillhanda inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Inom AFSA remitteras överklagan för yttrande till avelsvärderingsnämnden som bedömt hingsten, samt vid behov för yttrande från veterinärmedicinskt  och /eller genetiskt råd. Besvärsnämndens beslut skall grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt framkommit i ärendet. SH:s besvärsnämnd är AFSA:s sista beslutande organ i överklagandeärenden. Eventuellt beslut om ombedömning verkställs efter anvisningar från AFSA. Klaganden eller annan berörd skall underrättas om innehållet i besvärsnämndens beslut och hur man överklagar detta. Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till AFSA inkomna remissyttranden. 

11. ANSVAR FÖR LÄMNADE UPPGIFTER

AFSA ansvara inte för att uppgifter i skriftliga handlingar, som lämnats in till AFSA, är riktiga, fullständiga och stämmer överens med verkligheten. Inte heller för sådana uppgifter i den mån de tagits in i register.

12.  UNDERRÄTTELSE OM BESLUT

En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom besvärsnämnden avgör ärendet. Parten behöver dock inte underrättas om det är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det. 

13. JÄV

Förvaltningslagen (SJVFS 1986:223) § 11 och 12 tillämpas vid avelsvärdering av hingstar.

Se storeglementet punkt 9.

14. HINGSTÄGARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i momentet ” Överklagan av avelsvärdering” överklaga beslut eller enligt moment ” Dispens från gällande regler” söka dispens. Hingstägare kan däremot inte ställa ekonomiska anspråk på AFSA föranledda av resultat i avelsvärderingen eller eventuella felaktigheter i densamma och verifierade meriter. Det är hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för avelsvärdering inklusive utlandsbesiktningar lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. För importerad hingsts meritförteckning är det ägarens skyldighet att översätta inkommen rapportering, samt redogörelse för det aktuella landets avelsvärderingssystem. Ej utelämna någon information som kan påverka bedömningen av aktuell hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller behandling. Hingstägare har rapporteringsskyldighet, enligt SJV :s föreskrift om djurskyddskrav vid avelsarbete, om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel. I samband med hästägarförsäkran skall hingstägare intyga att otillbörlig medicinering eller behandling inte skett. Det är varje hingstägares skyldighet att till stambokskontor och registratur för AFSA rapportera ev. förändringar i ägarskap eller ort för utstationering av hingst under betäckningssäsong. En hingstägare skall så snart stoägaren fullgjort sina skyldigheter enligt det emellan parterna ingångna avtal om betäckning av stoet till stoägaren överlämna betäckningsrapport i undertecknat skick. Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej erlägger de avgifter som AFSA:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer av detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare (uteslutning). Beslut om uteslutning fattas av AFSA:s styrelse efter det att berörd hingstägare underrättats av AFSA om förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter och fullgöra sina skyldigheter. Resultat för avkommor till de hingstar som inte uppfyller reglerna i punkt 3 i detta reglemente är inte avelsvärderingsgrundande. Alla hingstar skall visas i huvudlag med bett och kindkjedja av person över 16 år.

15. DEFEKTLISTA

Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering och hur dessa bör påverka avelsvärderingsresultatet.

Beteckningar:

kass för avel – kasserad för allmän avel enligt gällande djurskyddsregler dvs upptagen som defekt i DFS 2004:22

kass – medföe kassation som ett krav från AFSA såvida inte annat anges

1 – fel av betydelse men som kan vägas upp av andra förtjänster, rapporteras

2 – saknar veterinärmedicinsk betydelse

rapp – skall meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset.

( Fel som medför kassation samt fel av betydelse skall alltid rapporteras.)

 

 

 

Fynd                                                         Beteckning

Glosöga                                                    2 rapp

Bettfel över- underbett                            kass för avel  

(Dock  accepteras mindre över- underbett, dvs då framtändernas tuggytor möts till en del) Flera undersökningstillfällen erfordras vid gränsfall.

Fång                                                         1

Stora exteriöra avvikelser i benaxlar    kass                 

Över ben                                                  2 vid överben på skenben / griffelben ej lednära

Uppdrivna kotor utan ledförändringar                      2

Ledgallor                                                  1 vid behov utredning med bla röntgen av aktuell led                                                                                                                          

Osteochondros                                       kass för avel

Strålbenshälta                                         kass för avel

Spatt                                                        kass för avel

För äldre hingstar med tävlingsprestationer men med röntgen diagnosticerad spatt rapp

Ringkota       verifierad med röntgen       kass

Patellaupphakning                                 kass för avel

Patellaluxation                                        kass för avel

Cervical vertebral malformation           kass för avel

Subluxation i kronled                             2

Tuppspatt                                                kass

Påtagligt vida platta hovar                    kass

Påtagligt små trånga hovar                   kass

Hovbroskförbening, grav/tidig             kass för avel

Bockhov                                                   kass  vid nygodkännande 1 vid förlängt tillstånd

Påtagligt dålig hornkvalité                                          kass

Man- och svansskorv kronisk                 kass för avel

 Allergiska eksem / sommareksem        kass för avel

Mugg (måttlig/kraftig)                             kass

Rasp (måttlig/kraftig                                kass

Klapphingst ( kryptochism)                     kass

Testiklar med avvikande storlek (>50%)                     kass för avel

Testiklar avvikande mer än 25%           rapp  spermaprov

Testikel med lägesfel i pungen              rapp

Båda testiklarna med lägesfel               kass  om de ej kan lägesrättas och förblir i rätt läge

Testiklar med kraftiga konsistensavvikelser    kass

Testiklar med traumatiska skador/inflammationer  rapp

Pungbråck                                                kass för avel

Traumatiskt pungbråck                          rapp

Utredning och rapportering uppföljning av operationsberättelse /ruptur av tunica vaginalis)

Navelbråck                                               kass för avel

Luftsnappning                                         1

Kvickdrag                                                 kass för avel

Struppipning                                                                 kass för avel

Krubbitning                                             1

Vävning                                                    1

Lynnesfel                                                  kass

Hingstägaren har rapporteringsskyldighet enligt SJV:s föreskrift om djurskyddskrav vid avelsarbete, om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel.

Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet- utredning och eventuell kassation.

Anlagsbärare av genetisk defekt tex cerebellär hypoplasi (slinger)   kass för avel

Förekommer defekt av betydelse, rapporterad efter ordinarie avelsvärdering, kan hingst återkallas för ny undersökning och omvärderas.

Fertilitetskrav lägre än 40 % dräktighet föranleder utredning med bl. a spermaprovtagning.